2010 1(3)

Back to table of content

   Short abstract

 

Pages:

22 - 26

Language:

RU

Ref.:

3


Click to get extended abstract


Download paper: [RU]

2010_1(3)_4.pdf

 

 

MODERNIZATION OF ELECTRIC MOTORS OF SDM ON POWER PLANTS

doi:10.23877/MS.TS.4.004

Radionov A.V., Vinogradov A.N.

LLC "Scientific Production Innovation Enterprise "Ferrohydrodinamika", Nikolaev, Ukraine


Citation:

Radionov, A.V. and Vinogradov, A.N., (2010) Modernization of electric motors of SDM on power plants, Modern Science: Researches, Ideas, Results, Technologies, Iss. #1(3), PP. 22 - 26. doi: 10.23877/MS.TS.4.004.


Keywords:

power engineering; bearing; magnetic liquid; pressurization; magnetic field


Abstracts:

The features of ferrofluidic seals are examined for the pressurization of powerful electric motors on thermal power-stations. Advantages of such seals are demonstrated in comparing to traditional seals.


References:

  1. Radionov A.V. The use of ferrofluidic seals at the coal preparation plants. [Ispolzovanie magnitozhidkostnykh germetizatorov na ugleobogatitelnykh predpriyatiyakh.] / A.V. Radionov // Zbagachennya korisnikh kopalin. - Dnepropetrovsk, 2001. - Iss.41 (82) - 42 (83). - pp.295 - 308.

  2. Radionov A.V. Usage of ferrofluidic seals at chemical plants: experience and perspectives of introduction. [Magnitozhidkostnye germetizatory na khimicheskikh zavodakh: opyt vnedreniya i perspektivy] / A.V. Radionov, A.N. Vinogradov, V.N. Verevkin // Khimicheskaya tekhnika. - 2003. - No.1. - pp. 28-32.

  3. Radionov A.V. Combined ferrofluidic seals - effective alternative to non-contact seals of bearing units based on liquid lubricant [Kombinirovannye magnitozhidkostnye germetizatory - effektivnaya alternativa beskontaktnym uplotneniyam podshipnikovykh uzlov s zhidkoy smazkoy] / A.V. Radionov, A.N. Vinogradov // Zbagachennya korisnikh kopalin: nauk. tekhn.. zb. - 2009. - Iss. 35 (76). - pp. 148-155.

 

 
     

© SPIC "Kappa", LLC 2009-2016