2010 1(3)

Back to table of content

   Short abstract

 

Pages:

13 - 16

Language:

RU

Ref.:

11


Click to get extended abstract


Download paper: [RU]

2010_1(3)_2.pdf

 

 

DEVELOPMENT OF LOW POWER BOILERS WHICH USING TRADITIONAL AND ALTERNATIVE FUELS

Stepanov D.V., Tkachenko S.I., Bodnar L.A., Lysyuk I.I., Gorobets K.V.

Vinnitsa State Technical University, Vinnitsa, Ukraine


Citation:

Stepanov, D.V., Tkachenko, S.I., Bodnar, L.A., Lysyuk, I.I. and Gorobets, K.V., (2010) Development of low power boilers which using traditional and alternative fuels, Modern Science: Researches, Ideas, Results, Technologies, Iss. #1(3), PP. 13 - 16.


Keywords:

untraditional energy sources; small power boilers; natural gas; biogas; wood; dew point temperature of tars; intensification of heat exchange; fire-tube bunch


Abstracts:

In the given article the necessity of the wide use of untraditional energy sources for heat supply is grounded. Constructions of small power boilers, which can burn natural gas, biogas and wood, are presented. The analysis of information on determination of dew point temperature of tars at in-cineration of wood is conducted. The mathematical model of hot-water boilers of small power which allows taking into account intensification of heat exchange in a fire-tube bunch, mode of con-densation of tars and steam is developed. Number researches are conducted and basic indexes of boilers work on different fuels are definite.


References:

 1. Хоренженко Ю.В. Досвід роботи ТЕО будівництва автономної котельні на відходах деревини підприємства в м. Києві / Ю.В. Хоренженко, В.І. Дешко, М.М. Шовкалюк // Энергетика та електрифікація. - 2008. - № 5(297). - С. 53 - 59.

 2. Степанов Д.В. Тенденції розвитку теплогенерувального обладнання на твердому паливі / Степанов Д.В., Ткаченко С.Й., Боднар Л.А. // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2008. - №3. - С. -.46 - 49.

 3. Каталог інноваційних пропозицій в галузі енергозбереження.-Львів: ЛвЦНТЕІ. -2008. - 108 с.

 4. Справочник потребителя биотоплива / Под. ред. Виллу Вареса. - Таллинн: Таллиннский технический университет. - 2005. - 183 с. - ISBN 9985-59-586-6.

 5. Куріс Ю.В. Підвищення теплотехнічних і екологічних показників спалювання біогазу в теплогенеруючому обладнанні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.14.06 "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика"/ Ю.В.Куріс. - Київ, 2007. - 19 с.

 6. Котли опалювальні водогрійні теплопродуктивністю до 100 кВт. Загальні технічні умови: ДСТУ 2326-93. - [ Чинний від 1995-01-01 ]. - К.: Держстандарт України, 1994. - 17 с. - ( Державний стандарт України ).

 7. Пат. 32334 України, МПК7 F22B33/00, C10J3/00. Енерготехнологічна установка з газогенератором / Ткаченко С.Й., Степанов Д.В., Боднар Л.А., Пішеніна Н.В.; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. університет. - № 200800387; заявл. 11.01.2008.; опубл.12.05.2008, Бюл. № 9.

 8. Тепловой расчет котлов (Нормативный метод). Изд.3-е. НПО ЦКТИ, СПб.-1998.-257 с.

 9. Боднар Л.А. Ефективні методи інтенсифікації теплообміну в круглих каналах / Л.А.Боднар, Д.В.Степанов // Вісник Хмельницького національного університету. - 2009 р - № 3 - С.80 - 84.

 10. Попов А.В. Управляемый процесс газификации биомассы / А.В.Попов, А.Ф.Рыжков // Промышленная энергетика.-2008- № 1- С. 27 - 31.

 11. Biomass gasification. Режим доступу http: // nariphalnan.virtualave.net/gasbook.pdf.

 

 
     

© SPIC "Kappa", LLC 2009-2016